หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาบลา
อักษรล้านนา
ดาปฯลา
เทียบอักษรไทย
[ดาบลา]
ความหมาย

น.ดาบสั้น,ดาบขนาดเล็ก,ดาบแลว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาบลา (ดาปฯลา)