หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาน
อักษรล้านนา
ดานฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาน]
ความหมาย

ว.แข็ง,แน่น เช่น ดินดาน - ดินแข็ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาน (ดานฯ)