หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาตาน
อักษรล้านนา
ดาทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาทาน]
ความหมาย

ก.เตรียมของสำหรับทำบุญ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาตาน (ดาทาฯนฯ)