หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาดี
อักษรล้านนา
ดาดี
เทียบอักษรไทย
[ดาดี]
ความหมาย

ก.เกือบจะดี,จวนจะดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาดี (ดาดี)