หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาดฟ้า
อักษรล้านนา
ดาดฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ดาดฟ้า]
ความหมาย

น.พื้นราบหรือลานกว้างตอนบนสุดของอาคาร หรือเรือขนาดใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาดฟ้า (ดาดฯฟ้า)