หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาจั๋กใก้
อักษรล้านนา
ดาจักฯไก้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาจักใกล้]
ความหมาย

ก.เกือบจะ,จวนจะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาจั๋กใก้ (ดาจักฯไก้ลฯ)