หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาจั๋ก
อักษรล้านนา
ดาจักฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาจัก]
ความหมาย

ก.เกือบจะ,จวนจะ,จวนจะถึง,ใกล้จะถึง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาจั๋ก (ดาจักฯ)