หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดาคัว
อักษรล้านนา
ดาระฯค฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาครัว]
ความหมาย

ก.จัดเตรียมสิ่งของ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาคัว (ดาระฯค฿วฯ)