หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดาขันโตก
อักษรล้านนา
ดาขันฯโต฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ดาขันโตก]
ความหมาย

ก.จัดอาหารใส่ขันโตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดาขันโตก (ดาขันฯโต฿กฯ)