หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋บปิ๊ษ
อักษรล้านนา
ดัปฯพิษฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดับพิษ]
ความหมาย

ก.ระงับพิษ,แก้พิษ,เอาพิษออก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋บปิ๊ด (ดัปฯพิษฯฯ)