หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ดสันดาน
อักษรล้านนา
ดัดฯสันฯดานฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัดสันดาน]
ความหมาย

ดู...ดั๋ดนิไส

ออกเสียงล้านนา
ดั๋ดนิไส
อักษรล้านนา
ดัดฯนิไสยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัดนิไส]
ความหมาย

ก.ดัดนิสัย - ลงโทษให้เปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น,ลงโทษให้หลาบจำ; ดั๋ดสันดาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดสันดาน (ดัดฯสันฯดานฯ)