หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ดสะหลิ๋ด
อักษรล้านนา
ดัดฯสิๆลฯด
เทียบอักษรไทย
[ดัดสลิด]
ความหมาย

ก.ดัดจริต - แสร้งทำกิริยาหรือวาจาเกินงามหรือเกินพอดี; สะหลิ๋ดด๋ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดสะหลิ๋ด (ดัดฯสิๆลฯด)