หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ดนิไส
อักษรล้านนา
ดัดฯนิไสยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัดนิไส]
ความหมาย

ก.ดัดนิสัย - ลงโทษให้เปลี่ยนนิสัยไปในทางที่ดีขึ้น,ลงโทษให้หลาบจำ; ดั๋ดสันดาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดนิไส (ดัดฯนิไสยฯ)