หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ดต๊าย
อักษรล้านนา
ดัดฯท้าฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัดท้าย]
ความหมาย

ก.ถือท้ายหรือคัดท้ายเรือ; เอาต๊าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ดต๊าย (ดัดฯท้าฯยฯ)