หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ด
อักษรล้านนา
ดัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัด]
ความหมาย

ก.ดัด - ทำให้คด โค้ง งอ หรือตรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ด (ดัดฯ)