หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋กหูเยฺ็นใจ๋
อักษรล้านนา
ดักฯหูเ£ันฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ดักหูเอฺยฺ็นใจ]
ความหมาย

ก.สงบเงียบ,ไร้ความสับสนวุ่นวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กหูเยนใจ๋ (ดักฯหูเ£ันฯไจ)