หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋กฟัง
อักษรล้านนา
ดักฯฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[ดักฟัง]
ความหมาย

ก.แอบฟัง,ตั้งใจฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋กฟัง (ดักฯฟังฯ)