หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั๋ก
อักษรล้านนา
ดักฯ
เทียบอักษรไทย
[ดัก]
ความหมาย

ก.เงียบ,ไม่พูด,ไม่ส่งเสียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั๋ก (ดักฯ)