หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั้งเดิม
อักษรล้านนา
ดั้งฯเดิมฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั้งเดิม]
ความหมาย

ว.เก่าก่อน,เก่าแก่,เดิมที,โบราณ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั้งเดิม (ดั้งฯเดิมฯ)