หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งอี้
อักษรล้านนา
ดั่งฯอี้
เทียบอักษรไทย
[ดั่งอี้]
ความหมาย

ว.เช่นนี้,อย่างนี้ เช่น อู้อย่างอี้-พูดเช่นนี้,เยียะอย่างอี้-ทำอย่างนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งอี้ (ดั่งฯอี้)