หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดั่งอั้น
อักษรล้านนา
ดั่งฯอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั่งอั้น]
ความหมาย

ว.เช่นนั้น,อย่างนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งอั้น (ดั่งฯอั้นฯ)