หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่งกั๋น
อักษรล้านนา
ดั่งฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั่งกัน]
ความหมาย

ว.เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่งกั๋น (ดั่งฯกันฯ)