หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดั่ง
อักษรล้านนา
ดั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดั่ง]
ความหมาย

ว.เช่น,เหมือน,อย่าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดั่ง (ดั่งฯ)