หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอยเงิน
อักษรล้านนา
ดอฯเงินฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอยเงิน]
ความหมาย

น.ข้าวสารที่นำมากองรวมกันเพื่อถวายในการตานเข้าใหม่-ถวายข้าวใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยเงิน (ดอฯเงินฯ)