หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอยเข้า
อักษรล้านนา
ดอฯเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ดอยเข้า]
ความหมาย

น.ข้าวที่ชาวบ้านนำมากองรวมกันเพื่อถวายทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยเข้า (ดอฯเขั้า)