หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอยคำ
อักษรล้านนา
ดอฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ดอยฅำ]
ความหมาย

น.ข้าวเปลือกที่นำมากองรวมกันเพื่อถวายในพิธีตานเข้าใหม่-ถวายข้าวใหม่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอยคำ (ดอฯฅำ)