หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอนหัวโต้ง
อักษรล้านนา
ดอฯรห฿วฯโท่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอนหัวโท่ง]
ความหมาย

น.ที่สูงบริเวณหัวไร่ปลายนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอนหัวโต้ง (ดอฯรห฿วฯโท่฿งฯ)