หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอนซาย
อักษรล้านนา
ดอฯรซายฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอนซาย]
ความหมาย

น.เกาะทรายกลางน้ำ,ชายหาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอนซาย (ดอฯรซายฯ)