หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอน
อักษรล้านนา
ดอฯร
เทียบอักษรไทย
[ดอน]
ความหมาย

น.ดอน - ที่สูง,เนิน,โคก,โขด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอน (ดอฯร)