หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดองหล้ม
อักษรล้านนา
ดอฯงห้฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ดองหล้ม]
ความหมาย

น.ของที่ดองไว้นั้นเหมาะแก่การกินแล้ว ก.แช่หรือดองได้ที่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดองหล้ม (ดอฯงห้฿ลฯม)