หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกไม้
อักษรล้านนา
ดอฯกไม้
เทียบอักษรไทย
[ดอกไม้]
ความหมาย

น.ดอกไม้ - ส่วนประกอบของพืช มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ กำเนิดจากตาทิ่กิ่งหรือลำต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกไม้ (ดอฯกไม้)