หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกเบี้ย
อักษรล้านนา
ดอฯกเบ้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกเบี้ย]
ความหมาย

น.ค่าตอบแทนที่ผู้กู้เงินต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้นอกเหนือจากเงินต้น; ขี้ดอก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกเบี้ย (ดอฯกเบ้ยฯ)