หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกสะเลียม
อักษรล้านนา
ดอฯกสลยฯม
เทียบอักษรไทย
[ดอกสะเลียม]
ความหมาย

น.ดอกสะเดา ช่อดอกมีรสขม กินได้ และใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกสะเลียม (ดอฯกสลยฯม)