หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอกบัว
อักษรล้านนา
ดอฯกบ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอกบัว]
ความหมาย

น.ดอกบัว - ไม้น้ำล้มลุกหลายชนิดหลายสกุล มีทั้งลักษณะลำต้นที่เป็นหัว เหง้า หรือไหล ใบเป็นใบเดี่ยว โดยมีก้านบ้างมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำ หรือเหนือน้ำ รูปร่างของใบส่วนใหญ่เป็นแผ่นกลมขอบเรียบ ก้านใบและก้านดอกแข็งมีตุ่มหนาม ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวน้ำ เช่นบัวหลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกบัว (ดอฯกบ฿วฯ)