หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอกดู่
อักษรล้านนา
ดอฯกดู่
เทียบอักษรไทย
[ดอกดู่]
ความหมาย

น.ดอกประดู่: ประดู่ - ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ ๒๕ เมตร ใบรูปมนรี ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อสีหลวงสด กลิ่นหอมแรง ผลเป็นฝักกลมแบน มีเมล็ด ๑-๒ เมล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอกดู่ (ดอฯกดู่)