หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดอก
อักษรล้านนา
ดอฯก
เทียบอักษรไทย
[ดอก]
ความหมาย

น๑.ดอก - ส่วนประกอบของพืช กำเนิดจากตาที่กิ่งหรือลำต้น มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์ เรียกเต็มๆ ว่าดอกไม้ น๒.ลวดลายที่เป็นดอกเป็นดวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอก (ดอฯก)