หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดอ
อักษรล้านนา
ดํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดอ]
ความหมาย

ว.เรียวกว่าปกติ เช่น เข้าดอ - ข้าวที่สุกเร็วกว่าปกติ, ลำไยอีดอ - ลำไยที่สุกก่อนพันธุ์อื่นๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดอ (ดํอฯ)