หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดวงปี๋
อักษรล้านนา
ดวฯงปีลฯ,ดวฯงปีลฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ดวงปลี]
ความหมาย

น.ปล้องไฉน - ยอดเจดีย์ที่มีสัณฐานคล้ายปลีกล้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดวงปี๋ (ดวฯงปีลฯ,ดวฯงปีลฯฯ)