หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดม
อักษรล้านนา
ด฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดม]
ความหมาย

ก.ดม - ใช้จมูกสูดกลิ่น,สูดเอากลิ่น ก๒.อาการแสดงความรักต่อเด็กหรือคนรัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดม (ด฿มฯ)