หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดน
อักษรล้านนา
ด฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ดน]
ความหมาย

ก.กระทบกระทั่ง,กระแทก,ชน; โดน ก็ว่า (นิยมใช้ โดน มากกว่า)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดน (ด฿นฯ)