หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดงเปียง
อักษรล้านนา
ด฿งฯพยฯง
เทียบอักษรไทย
[ดงเพียง]
ความหมาย

น.ป่าที่มีพื้นที่ราบเสมอกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงเปียง (ด฿งฯพยฯง)