หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดงอ้อ
อักษรล้านนา
ด฿งฯอํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ดงอ้อ]
ความหมาย

น.ที่ที่มีต้นอ้อขึ้นหนาแน่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงอ้อ (ด฿งฯอํอฯ)