หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดงลี
อักษรล้านนา
ด฿งฯรี
เทียบอักษรไทย
[ดงรี]
ความหมาย

น.ป่าใหญ่ (มักพบในวรรณกรรม)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงลี (ด฿งฯรี)