หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดงกั๋มม์
อักษรล้านนา
ด฿งฯกัม์มฯ
เทียบอักษรไทย
[ดงกัมม์]
ความหมาย

น.ป่าหรือส่วนของป่าที่กำหนดไว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชน ใช้เป็นที่เซ่นไหว้ผีบ้านผีเมือง เช่นป่าเสื้อบ้าน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดงกั๋มม์ (ด฿งฯกัม์มฯ)