หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ดง
อักษรล้านนา
ด฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ดง]
ความหมาย

น๑.ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น น๒.ที่ที่มีพืชหรือต้นไม้ชนิดเดียวกันขึ้นหนาแน่น เช่น ดงกล้วย,ดงดอกบัวตอง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดง (ด฿งฯ)