หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าเตื้อ
อักษรล้านนา
ซํ้าเทิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ซ้ำเทื่อ]
ความหมาย

ว.บางครั้ง,บางเวลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าเตื้อ (ซํ้าเทิ่อฯอ)