หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าหื้อต๋าย
อักษรล้านนา
ซํ้าหื้ตายฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ้ำหื้อตาย]
ความหมาย

ก.ทำซ้ำจนตาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าหื้อต๋าย (ซํ้าหื้ตายฯ)