หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าพ่องกิ๋นซ้ำพ่องอาบ
อักษรล้านนา
ซํ้าระฯพ่อฯงกินฯซํ้าระฯพ่อฯงอาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ซํ้าพร่องกินซํ้าพร่องอาบ]
ความหมาย

ก.บางคนดื่มบางคนอาบ,บ้างดื่มบ้างอาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าพ่องกิ๋นซ้ำพ่องอาบ (ซํ้าระฯพ่อฯงกินฯซํ้าระฯพ่อฯงอาปฯ)