หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าพ่อง
อักษรล้านนา
ซํ้าระฯพ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ซํ้าพร่อง]
ความหมาย

ก.บ้าง,บางคน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าพ่อง (ซํ้าระฯพ่อฯง)