หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ้าดี
อักษรล้านนา
ซํ้าดี
เทียบอักษรไทย
[ซ้ำดี]
ความหมาย

ก.ดียิ่งขึ้น,ยิ่งดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ้าดี (ซํ้าดี)